Bogen ”Stop trafikal egoisme – giv i
stedet en krammer i trafikken”

Der er i de senere år oplevet en stigning af vejvrede på de danske veje og mange forbinder kun vejvrede med trafikanterne på hjul. Det er et stigende problem blandt alle trafikanter.

Den danske trafikmoral er skredet i svinget – i en negativ retning.

Man glemmer at alle som færdes i trafikken er omfattet af den vigtigste paragraf 3 i færdselsloven som lyder:

»Trafikanter skal optræde hensynsfuldt og udvise agtpågivenhed, så at der ikke opstår fare eller forvoldes skade eller ulempe for andre, og således at færdslen ikke unødigt hindres eller forstyrres. Der skal også vises hensyn over for dem, der bor eller opholder sig ved vejen.«

stk 2: Særligt hensyn skal vises over for børn, skolepatruljer, ældre mennesker samt personer, der ifølge særligt af transport-, bygnings- og boligministeren fastsat kendetegn eller i øvrigt, efter hvad der fremgår af omstændighederne, lider af svækket syn eller hørelse eller anden legemlig mangel eller sygdom, som er til ulempe for dem i færdslen.

stk 3: Det påhviler politi og vejmyndigheder efter samråd med skolerne at træffe foranstaltninger til at beskytte børnene mod farerne fra den kørende færdsel på deres vej til og fra skolen.

Det er færdselslovens grundregel og den bør man huske når man gebærder sig i trafikken, ligemeget hvilken type trafikant man er.

Ønsket med udgivelsen af bogen er at opfordre til at der sættes langt mere fokus på den menneskelige faktor i problemet.

Der er kort sagt behov for en trafikmoralsk genoprustning i Danmark.

Der gives 13 konkrete forslag til bekæmpelse af den trafikale egoisme på de danske veje.

Endemålet er færre dræbte og kvæstede  i trafikken. Der er forsøgt at tænke lidt ud af boksen med forslag til nye veje til en mere sikker trafikafvikling.

Det er håbet at forslagene kan inspirere til en bedre trafikmoral, først og fremmest hos hver enkelt person, men også hos forældre, folkeskoler, køreskoler, trafikmyndigheder, politikere m. fl.

Bogen er ment som et debatskabende og adfærdsforbedrende supplement til de glimrende kampagner, der i forvejen gennemføres af Rådet for sikker trafik, politiet, forsikringsselskaber, Vejdirektoratet, Færdselsstyrelsen, kommuner m.fl.

God fornøjelse!